Головна » Статті » Викладачам » Методична рада

Засідання методичної ради Рубіжанського політехнічного коледжу від 11.02.2016

11 лютого 2016 року в коледжі відбулося чергове засідання начально-методичної ради, на якому розглядалися наступні питання:

1. Відповідність змісту курсового та дипломного проектів засобам діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста ГСВО зі спеціальностей «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості» та «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

2. Про роботу циклових комісій з усунення зауважень експертних комісій при проведенні попередньої атестації спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

3. Обговорення та рекомендація до затвердження Положення про оцінювання залишкових знань студентів ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

4. Про узагальнення досвіду викладачів, які атестуються на вищу категорію у 2016р.

З першого питання виступив Мостовой В.П., голова циклової комісії спецавтомеханічних дисциплін, який у своїй доповіді зазначив, що курсове та дипломне проектування систематизує, розширює, поглиблює теоретичні знання, вміння та навички студентів і є перевіркою готовності їх до самостійної роботи на виробництві. Зараз основне спрямування роботи викладачів циклової комісії з підготовки молодших спеціалістів для галузі автомобільного транспорту – постійне удосконалення навчального процесу за рахунок впровадження новітніх технологій, інноваційних форм при викладанні матеріалу, а також підвищення рівня засвоєння студентами теоретичних і практичних знань при виконанні курсових і дипломного проектів.

З метою більш повного застосування отриманих знань і навичок, а також розвитку творчої ініціативи, що дасть змогу майбутньому фахівцю швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки, тематика дипломних проектів може відповідати тематиці курсових проектів з тією відмінністю, що основним завданням курсового проекту є набуття навичок проектування на основі існуючих конструкцій обладнання з визначенням напрямків його модернізації, а кінцевим результатом дипломного проекту є вже розробка технологічного процесу ТО та ПР. Актуальними темами модернізації є вдосконалення технологічних процесів ремонтнообслуговуючого виробництва, що знижують шкідливий вплив на оточуюче середовище. У випадку розробки проекту комплексу технологічного устаткування ТО та ПР, дипломний проект може бути комплексним, коли складові частини рішення задачі розподіляються між декількома студентами, у т.ч. різних спеціальностей. Виконання таких робіт розвиває у майбутніх спеціалістів навички до самостійного пошуку оптимальних рішень, розвиває логічне мислення, збагачує більш глибокими знаннями за рахунок огляду технічної літератури, інтернету та підводять студента до висновків щодо виконаної роботи.

Андропова Л.Л., голова циклової комісії загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін, у своєму виступі зазначила, що засоби діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста встановлюють вимоги, які забезпечують:

• визначення рівня сформованості професійної компетентності як результатів навчання (знань, розумінь, умінь);

• уніфікацію змісту та форм державної атестації;

• єдність процедур і методів державної діагностики;

• варіативність підходів до вибору структури та змістовного наповнення державної атестації

Задачами дипломного проекту зі спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості» є:

- аналіз існуючого стану виробництва, оцінка актуальності проектної задачі та розробка концепції (основного задуму) проекту;

- забезпечення технічної новизни проекту;

- обґрунтування здійснимості проектного рішення;

- обґрунтування технічної і економічної ефективності проектного рішення;

- обґрунтування безпечності спроектованого виробництва (установок) і пристрою;

- виконання необхідних проектних і конструкторських документів.

Якісне дипломне проектування вимагає від студентів поглибленних знань з усіх фундаментальних та спеціальних дисциплін, вміння аналізувати реальні виробничі проблеми, приймати технічні рішення з метою удосконалення роботи технологічного обладнання та організації монтажу і ремонту одиниць устаткування. Ці технічні розробки обґрунтовані необхідними механічними та економічними розрахунками, наводяться в вигляді схем та креслення основного обладнання, його складових частин. Креслення повинні виконуватися в комп’ютерному варіанті за допомогою програми “AutoCAD”.

Пояснювальна записка відповідає змісту курсового та дипломних проектів засобам діагностики підготовки молодшого спеціаліста ГСВО зі спеціальності. В «Загальних положеннях» дипломного проекта відкореговані питання з охорони праці, розроблені методичні вказівки, які органічно пов'язані з темою дипломного проекту. В «Ремонтній частині» постійно вдосконалюються питання технології ремонту пристрою. Комісією загальноекономічних дисциплін перероблено економічну частину, розроблені методичні вказівки згідно сучасних вимог.

Набуті знання студентами по закінченні коледжу допоможуть працевлаштуватися в ремонтні та монтажні служби підприємств, в конструкторське бюро, до проектних організацій. Бути конкурентно здатними на ринку праці.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прийняти інформацію Андропової Л.Л. та Мостового В.П. до відома.

2. При розробці курсового проекту з дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів» збільшити тематику з ремонту вузлів і агрегатів.

                        Термін: з 2016-2017 н.р.

Відповідальний: Лазуренко Є.С., Мостовой В.П., викладачі дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів»

3. Розробити навчально-методичне забезпечення для курсового проекту з дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів» відповідно до змін у тематиці.

                        Термін: до 01.09.2016 р.

Відповідальний: Лазуренко Є.С., Мостовой В.П., викладачі дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів»

4. Привести оформлення графічної частини дипломного проекту спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості» відповідно до стандарту.

                        Термін: до 01.03.2016 р.

Відповідальний: Андропова Л.Л., голова циклової комісії загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін

5. При виконанні дипломних проектів спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості» зосередити увагу на використанні сучасного ремонтного обладнання.

Термін: постійно

Відповідальний: Андропова Л.Л., голова циклової комісії загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін

6. Обговорити на засідання циклових комісій можливість розробки комплексних дипломних проектів та внести пропозиції на засідання наступної методичної ради.

   З другого питання заслухали Святошенко О.О., голову циклової комісії економічних дисциплін, яка розповіла про виконання заходів з усунення зауважень експертної комісії в період проведення акредитаційної експертизи спеціальностей «Бухгалтерський облік» і «Товарознавство та комерційна діяльність» у 2012 році:

- викладачі ЦК протягом атестаційного періоду працювали над створенням навчально-методичного забезпечення за новими навчальними планами як в електронному, так і в паперовому вигляді, і на засіданні ЦК 18.01.2016р. було прийнято рішення щодо закінчення цього заходу до 01.07.2016р. і поповнення бібліотечного фонду навчально-методичним забезпечення спеціальності в електронному вигляді;

- зав. бібліотекою Данько О.П. повідомила, що за атестаційний період бібліотечний фонд коледжу сучасними підручниками українських авторів з дисциплін відповідних спеціальностей не поповнювався;

- виконання практичних занять та курсових робіт з дисципліни «Товарознавство» забезпечено витягами з державних стандартів України;

- подано клопотання щодо придбання ліцензійних прикладних програм адміністрації коледжу.

- викладачі циклової комісії поповнюють бази даних тестових .завдань з навчальних дисциплін.

            Окрім цих зауважень, експертною комісією були надані рекомендації з метою підвищення якості підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» і «Бухгалтерський облік», що одразу були розглянуті на засіданні ЦК економічних дисциплін 18.01.2012р. (протокол № 7) і за згодою адміністрації коледжу викладачами ЦК було зроблене наступне:

- замінена розробка курсового проекту на виконання курсової роботи при підготовці молодших спеціалістів зі спеціальностей «Бухгалтерський облік» і  «Товарознавство та комерційної діяльність», для чого були своєчасно розроблені інструктивно-методичні посібники і теми курсових робіт;

- уведене виконання ще однієї курсової роботи з кожної спеціальності за наступними дисциплінами: «Товарознавство» у 5 семестрі для спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність», «Контроль і  ревізія» у 5 семестрі для спеціальності «Бухгалтерський облік»;

- запроваджене оцінювання єдиною оцінкою знань студентів під час складання Державного комплексного екзамену;

- замінене проходження переддипломної практики на навчальну по вирішенню виробничих ситуацій зі своєчасною розробкою програми, робочою програми і інструктивно-методичних посібників;

- замінене оформлення і захист звітів з навчальної практики спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» на здачу ККЕ і отримання робочої професії «продавець продовольчих товарів 3 розряду».

Проскурніна І.М., голова циклової комісії комп'ютерних дисциплін, доповіла, що з метою усунення недоліків було виконано наступний обсяг робіт:

  • Офіційний сайт РПК ЛНУ регулярно поповнювався методичними матеріалами викладачів ЦК комп’ютерних дисциплін, а саме: створено сторінку ЦК з інформацією про склад та діяльність комісії; розміщено у вільному доступі презентації з матеріалами лекцій, методичні матеріали для виконання практичних і лабораторних занять, інструктивно-методичні посібники та посібники для самостійної роботи з практичного навчання
  • За міжакредитаційний період виконанувалися дипломні проекти програмного напряму. Щороку кількість програмних проектів складає від 30 до 50%.
  • На сьогоднішній день частина комп’ютерної техніки морально застаріла. 2013 р. було придбано 7 комп’ютерів. На сьогодні для забезпечення навчального процесу спеціальності є в наявності: 24 робочих ПК та термінальних станцій. На засіданні циклової комісії було прийнято рішення звернутись до адміністрації коледжу з клопотанням про придбання матеріально-технічного забезпечення кабінетів і лабораторій. За цим клопотанням на сьогодні придбано обладнання для проведення електрорадіомонтажної і електрорадіовимірювальної практик, ноутбук та принтер.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Визнати роботу циклових комісій комп'ютерних та економічних дисциплін з усунення зауважень експертних комісій при проведенні попередньої атестації спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» задовільною.

2. Закінчити роботу над оновленням та удосконаленням навчально-методичного забезпечення спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж».

                        Термін: до 30.06.2016 р.

                        Відповідальні: голови циклових комісій

3. Поповнити бібліотечний фонд навчально-методичним забезпечення спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» і «Бухгалтерський облік» в електронному вигляді.

Термін: до 30.06.2016 р.

                        Відповідальні: викладачі циклової комісії економічних дисциплін

Також було обговорено та рекомендовано до затвердження Положення про оцінювання залишкових знань студентів ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін. Та розглянуті матеріали з узагальнення досвіду викладачів, які атестуються на вищу категорію у 2016р.

Категорія: Методична рада | Додав: Admin (15.02.2016)
Переглядів: 711 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]