Головна » Статті » Викладачам » Методична рада

Засідання методичної ради Рубіжанського політехнічного коледжу від 17.11.2016

1. Моніторинг дотримання Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Особливостей вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році.

            Доповідачі: Мещеряков І.Ю, голова ЦК суспільствознавчих дисциплін

                                 Усачова О.М., голова ЦК хіміко-технологічних дисциплін

                                 Фомичова М.В., голова ЦК фізико-математичних дисциплін

2. Про організацію роботи з дипломного та курсового проектування у 2016-2017 н.р.

            Доповідачі: Ковнір Л.І., заступник директора з навчально-виробничої роботи

3. Про підготовку до ХІІ регіональної студентської наукової конференції.

            Доповідач: Хохлова О.І., завідувач навчально-методичного кабінету

4. Про схвалення Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

            Доповідач: Водолазська І.Г., заступник директора з навчальної роботи

5. Про затвердження Програми державного комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»

            Доповідач: Усачова О.М., голова ЦК хіміко-технологічних дисциплін

З першого питання виступили: Фомичова М.В., голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін, яка доповіла про формування у студентів ціннісного ставлення до суспільства, держави, відчуття своєї належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни на заняттях математики, фізики та інформатики. У процесі навчання викладачі математики Мамона Т.П., Григор’єв О.С., Лізньова Г.С., Сівцова Т.Є., Вольська С.І. звертають увагу студентів на прізвища українських математиків, на їхній внесок у розвиток математичної науки. На прикладі досягнень українських вчених при розробці електронної обчислювальної техніки Мамона Т.П. та Коняхіна Т.Л. показують, що на певних історичних етапах вітчизняна наука та індустрія були на найвищих позиціях, на світовому рівні. На заняттях студенти створюють презентації, буклети, відеокліпи за темами: «Моє рідне місто», «Моя Батьківщина», «Видатні люди України». Викладачі фізики Фомичова М.В., Демченко Н.Л. використовують різні форми й методи для реалізації національно-патріотичного виховання. Найперше, - це на заняттях  використовують цікаві розповіді про окремі епізоди з життя та діяльності видатних українських учених і винахідників, історичні довідки про відкриття фізичних законів, досягнення вітчизняної науки в різних галузях народного господарства.

Широкі можливості щодо виховання почуття патріотизму створюються при проведенні тематичних позакласних заходів, присвячених українським математикам: математичні вечори, вікторини, конференції, диспути, дискусії чи змагання тощо. Конференція «Математика української вишивки» (Мамона Т.П,); усний журнал «Набати Чорнобилю» (Фомичова М.В.) Під час проведення тижня комісії студенти випускали газету «Нобелівські лауреати в галузі фізики», де особливе місце зайняли українські вчені (Тамм І.Є. – премія 1958 р., Ландау Л.Д. – премія 1962 р., Капиця П.Л., – премія 1978 р., Харпак Г. – премія 1992 р.)

Усачова О.М., голова циклової комісії хіміко-технологічних дисциплін повідомила про роботу викладачів біології та хімії. Національно-патріотичне виховання на заняттях біології тісно пов'язано з пізнавальною діяльністю студентів, зміст і методи якої безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в молоді цінностних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. Патріотичне виховання передбачає формування в учнів знань, та уявлень про досягнення нашої країни в галузі науки, адже багато видатних вчених прославили  Україну. При цьому завжди необхідно підкреслювати їхню приналежність до України, звертати увагу на внесок української науки в розвиток світової біологічної науки. Ефективним у цьому випадку є використання пошукової роботи студентів. За результатами плануємо участь у студентських конференціях з темами що розкривають внесок українських вчених в розвиток біологічної науки.

В 2015-2016 н.р. навчальному році проводили вікторину для першокурсників «Прізвища вчених в історії біології».  За портретом вченого студенти повинні були з’ясувати його особу і розповісти про внесок в розвиток біологічної науки.

При проведенні позааудиторих заходів, в інтелектуальних іграх викоритстовуються питання про природу рідного краю, а також такі елементи національної культури як народні перекази, легенди, оповіді, загадки, прислів’я та прикмети про наших супутників – рослин і тварин, які дійшли до нас із сивої давнини.

На заняттях з хімії створюються умови для формування у студентів почуття гордості за свою Батьківщину, шляхом ознайомлення студентів з досягненнями видатних українських хіміків. Наприклад: В.І. Вернадського, І.Я. Горбачевського, М.Д. Зелінського, К.Б. Яцимирського, А. Т. Пилипенка.

У рамках проектної діяльності студентам у другому семестрі будуть запропоновані (при вивченні органічної хімії) теми проектів, в яких необхідно відобразити не тільки наукові досягнення, а й особистісні якості, улюблені заняття та інтереси вчених. Такі завдання дозволять студентам більш глибоко осмислити біографію вченого, вибрати цінності якості особистості та висловити власні міркування щодо співвідношення заслуг учених та їхніх морально-етичних якостей. При цьому у студентів виховується почуття гордості за свою країну та її співвітчизників.

Мещеряков І.Ю., голова циклової комісії суспільствознавчих дисциплін доповів про виховання засобами шкільної географії людини-громадянина, людини-патріота, основними рисами якої є національна самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, шанобливе ставлення до народних традицій, звичаїв, обрядів, як ланки, що визначає духовну єдність поколінь, почуття громадянської й соціальної відповідальності, бажання поліпшити умови життя в рідній місцевості.

В коледжі в 2015-2016 н.р. проводились позааудиторні заходи з географії, олімпіада з географії для студентів першого курсу, конкурси стіннівок, інтелектуальні ігри «Галопом по Європі», «Велика сімка». В кабінеті географії було оформлено національно-патріотичний куточок. Враховуючи вимоги часу, до навчальної програми для 10 класу були внесені зміни, пов’язані з оновленням та удосконаленням її змісту, що затверджені наказом МОН України від 14 липня 2015 р.  № 826.

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Роботу з національно-патріотичного виховання студентів в аудиторній та позааудиторній роботі проводити під час викладання всіх дисциплін на всіх курсах.
 2. Залучати студентів до проектної діяльності, пов’язаної з вивченням діяльності відомих українських вчених. Провести захист проектів «Ними пишається Україна».

Відповідальні: циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Термін: квітень 2017 р.

 1. Систематично випускати стіннівки «Видатні особистості української науки».

Відповідальні: циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Термін: протягом начального року

 1. На заняттях з хімії (1 курс) більше уваги приділяти відкриттям українських вчених в хімічній галузі.

Відповідальні: викладачі хімії

Термін: протягом начального року

 1. Провести конкурс есе на тему «Чому можна навчитись у … (того чи іншого вченого)».

Відповідальні: викладачі хімії

Термін: квітень 2017 р.

 1. При підготовці студентів до участі у студентських конференціях різних рівнів обирати теми, що розкривають внесок українських вчених в розвиток науки.

Відповідальні: керівники студентських наукових робіт

Термін: постійно

 1. При проведенні позааудиторних занять використовувати тематику, зкоординовану з програмою відродження краєзнавчого руху, що акумулює надбання країни на місцевому рівні, осучаснювати форми і методи позааудиторної роботи.
 2. Заслухати про виконання рішень методичних рад від 17.11.2015 р. та 15.11.2016 р. на підсумковому засіданні у черні 2017 р.

З другого питання слухали Ковнір Л.І., яка доповіла, що курсове проектування здійснюється  у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у коледжі, Закону України «Про вищу освіту». Метою виконання курсових проектів або робіт є розвиток навиків самостійної творчої роботи, поглиблення, закріплення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати програмі навчальної дисципліни та практичним потребам конкретного фаху, а також навчальній меті. Тематика визначається ЦК відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни. Щороку тематика змінюється на 30-50%, а у деяких ЦК на всі 100% (комісія комп’ютерників ) Студентам повинно  надаватися право вільного вибору теми із запропонованого ЦК переліку. Студенти також можуть пропонувати свої теми.

При розробці завдання на курсовий проект потрібно також враховувати, що він може бути складовою частиною дипломного проекту, особливо якщо це реальне проектування або робота дослідницького характеру.

З метою наближення курсового проектування до реальних умов виробництва завдання доцільно будувати на фактичному матеріалі, що є досить складним у наших умовах- відсутність документації

Найбільш цінним є реальне проектування, що виконується на замовлення підприємств

Дипломне проектування здійснюється у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у коледжі, Закону України «Про вищу освіту».

Метою дипломного проекту є підтвердження кваліфікаційного рівня випускника, глибини його знань, навичок самостійної роботи з літературними джерелами, методичними та інструктивними матеріалами, а також виявити здібності до проведення проектно- конструкторських робіт.

Завдання дипломного проекту полягає в обґрунтуванні шляхів і методів вдосконалення проекту, визначення стратегії розробки проектів, підвищення ефективності конструкторських рішень на базі сучасних досягнень в  тій чи іншій галузі .

Для отримання вихідних даних по проекту, студент направляється на переддипломну практику. Зміст її визначено програмою та завданням. Ці документи видаються студенту перед початком практики, одночасно з направленням. Практикою керує викладач від циклової комісії, який здійснює загальне методичне керівництво, контролює виконання програми, та ведучий спеціаліст від підприємства, який проводить зі студентом заняття по тематиці, що передбачені програмою, та надає необхідну допомогу по збору вихідних даних для дипломного проекту.(що нажаль у більшості випадків не є можливим.)

Об’єм та характер матеріалів, що збираються на практиці, визначаються темою, метою та задачами, які необхідно вирішити в дипломному проекті.      

За підсумками практики студент пише звіт і здає диференційований залік. Студентів, які успішно здали залік з практики, допускають до виконання дипломного проекту.

Дипломний проект є самостійною творчою роботою, який вміщує рішення комплексу задач технічного проектування. В зв’язку з цим за правильність прийнятих рішень і всіх розрахунків, за оформлення текстового та графічного матеріалу відповідальність несе студент – автор дипломного проекту.

За результатами 2015-2016н.р. випуск - 266 студентів, з них :

Денна ф/н -228

Заочна ф/н -38

Успішність – 100%

Якість – 78,15%

Екзаменаційні (кваліфікаційні) комісії відзначають:

 • «Товарознавство та комерційна діяльність» – розбіжності у межах 0-5%, це свідчить про ретельну підготовку студентів викладачами ЦК. Без зауважень.
 • «Виробництво високомолекулярних сполук» – деякі відхилення від вимог стандартів в оформленні текстової і графічної частини та дещо формальний характер економічних розрахунків.
 • «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» – більше уваги приділити комп’ютерній графіці і комп’ютерному набору; ЦК розробити нові теми й скорегувати розділи дипломного проекту, підготувати методичні матеріали, де більшою мірою будуть надані додаткові матеріали для пояснювальної записки.
 • «Бухгалтерський облік» – розбіжності у межах 2-3%, що свідчить про стабільність отриманих студентами знань, вмінь і навичок. Без зауважень.
 • «Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів» –  запрошувати на захист ДП студентів молодших курсів з метою ознайомлення їх із процесом дипломування; комісії економічних дисциплін переглянути зміст економічного розділу ДП в питанні зменшення загального обсягу розділу; відкоригувати та доповнити методичні матеріали до дипломного проектування з урахуванням специфіки тем та різного рівня підготовки студентів і проводити практику виконання комплексних дипломних проектів за участю студентів декількох спеціальностей.
 • «Економіка підприємств» – розбіжності в межах 2,3% в бік результатів за весь курс навчання. Без зауважень.
 • «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» – керівникам ДП підготувати методичні матеріали з нових тем та розділів ДП, де більшою мірою будуть надані додаткові матеріали для пояснювальної записки.
 • «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості» – керівникам ДП приділити увагу до методів діагностики несправностей реакторів, які закладені у проектах та застосовувати новітні технології та обладнання для ремонтів; створити єдину цінову базу обладнання та витратних матеріалів.
 • «Виробництво харчової продукції» – без зауважень.
 • «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» – оптимізувати кількість креслень в графічній частині проекту; продовжити роботу з розширення тематики ДП.
 • «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» – оптимізувати кількість креслень в графічній частині проектів; продовжити роботу з розширення тематики дипломних проектів.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прийняти інформацію Ковнір Л.І. до відома.

2. Розглянути питання усунення зауважень голів екзаменаційних комісій під час випускної атестації 2015-2016 н.р., пропозиції щодо проведення випускної атестації у 2016-2017 н.р. на засіданнях циклових комісій та розробити заходи з їх усунення.

                        Відповідальні: голови випускових циклових комісій

                        Термін: до січня 2017 р.

3. Впроваджувати результати наукових досліджень та технічної творчості студентів при виконанні реальних курсових та дипломних проектів.

                        Відповідальні: керівники курсових та дипломних проектів

                        Термін: постійно

4. Переробити методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» з урахуванням варіативності тематики.

Відповідальні: Арістова О.М., викладач, Святошенко О.О., голова циклової комісії

                  Термін: до січня 2017 р.

5. Заслухати про виконання п.п. 2, 4 на засіданні методичної ради.

                        Термін: січень 2017 р.

Голосування: «за» - 16 (шістнадцять), «проти» - 0 (нуль), «утрималися» - 0 (нуль).

З третього питання слухали Хохлову О.І., завідувача навчально-методичного кабінету, яка доповіла про підготовку до ХІІ регіональної студентської наукової конференції та запропонувала провести відповідно до анкетування викладачів регіональну науково-практичну студентську конференцію «УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ. Духовність. Мораль. Громадянськість» – 16 березня 2017 р.;

Сформувати оргкомітет конференції:

1. Вітовська І.А. – голова оргкомітету, заступник директора з виховної роботи.

2. Прилєпська С.І. – член оргкомітету, методист.

3. Ліннік Л.О.  – член оргкомітету, завідувач відділення.

4. Лізньова Г.С. – член оргкомітету, викладач.

5. Гурин Н.А. – член оргкомітету, викладач.

6. Мещерякова Д.І. – член оргкомітету,  викладач.

Тези доповідей надати в оргкомітет не пізніше 01.03.2016р. Відповідальні наукові керівники.

Призначити відповідальними за випуск електронних збірників матеріалів конференцій: Хохлову О.І. – члена оргкомітету, завідувача навчально-методичним кабінетом та Проскурніну І.М. – голову циклової комісії комп'ютерних дисциплін.

На засіданні методичної ради було також затверджено Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» та Програма державного комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Виробництво харчової продукції».

 

Категорія: Методична рада | Додав: Admin (16.12.2016)
Переглядів: 222 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]