Головна » Статті » Викладачам » Методична рада

Засідання методичної ради Рубіжанського політехнічного коледжу від 23.06.2014

Порядок денний:

1. Підсумки роботи над методичною проблемою коледжу

                   Доповідач: Прилєпська С.І., методист

2. Про організацію позааудиторної роботи в циклових комісіях у 2013-2014 н.р.

                   Доповідач: Хохлова О.І., методист

3. Про затвердження навчальних програм на 2014-2015 н.р.

                   Доповідач: голови циклових комісій

1. СЛУХАЛИ:

Прилєпську С.І., яка доповіла, що При підготовці до 2013-2014 н.р. було обговорено та обрано методичну проблему коледжу, яка б задовольняла вимогам різних циклових комісій та відповідала закликам сучасності. Таким чином викладачам коледжу було запропоновано працювати над методичною проблемою: формування професійної компетентності студентів через впровадження інноваційних технологій в умовах особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання.

Впровадження компетентнісного підходу до навчання є загальною метою всієї української освіти. І це процес не одного року, бо він вимагає, в першу чергу, перебудови мислення самого викладача: відмову від знаннєвого підходу на користь компетентнісного.

Зменшення кількості лекційних годин, перерозподіл їх в бік практичних занять у навчальних планах.

Протягом ІІ семестру було перероблено навчальні програми з усіх дисциплін усіх спеціальностей відповідно до рекомендацій Стандартів забезпечення якості освіти в ЛНУ імені Тараса Шевченка: навчальні програми було розроблено відповідно до ОПП та сформульовано у термінах компетентностей, тобто не тільки що потрібно знати та вміти, а й навіщо це потрібно. Було проведено консультації з цикловими комісіями та надано індивідуальні консультації кожному викладачеві. Відповідно до Стандартів ЛНУ робота над навчальними програмами повинна вестися постійно з метою удосконалення та урахування змін у галузі та суспільстві.

Найголовнішим чином методична проблема вирішувалася на рівні циклових комісій, які обирали певний аспект вирішення цієї проблеми з точки зору завдань, які стоять перед підготовкою фахівців з тієї чи іншої спеціальності.

Теоретичні аспекти проблеми та засоби практичного впровадження розглядалися на засіданнях циклових комісій та при проведенні методичних семінарів:

 1. ЦК гуманітарних дисциплін розглядає проблему особистісне орієнтованого навчання при викладанні предметів та дисциплін гуманітарного циклу, і на кожному з засідань заслуховують одного із членів комісії з теоретичного питання та практичного його впровадження на власному досвіді.
 2. ЦК фізико-математичних дисциплін на семінарі в квітні розглянула питання «Сучасні освітні технології».
 3. ЦК хіміко-технологічних дисциплін – «Підвищення ефективності та якості проведення лабораторних та практичних робіт».
 4. ЦК загально-технічних та спецмеханічних дисциплін – «Особливості результативності СРС та їх значення у формуванні компетенцій молодшого спеціаліста».
 5. ЦК суспільно-гуманітарних дисциплін у листопаді провела круглий стіл «З досвіду роботи викладачів над методичною проблемою ЦК", а в квітні - «Формування загальнонавчальних умінь і навичок студентів у процесі викладання дисциплін суспільствознавчого циклу в умовах особистісне орієнтованого навчання».

Робота над впровадженням інноваційних технологій проводиться в коледжі вже декілька років поспіль. І тут головною особою є безпосередньо викладач, який самостійно вивчаючи інноваційні технології впроваджує їх у навчальний процес з метою підвищення його якості. При цьому на перший план виходить розуміння самим викладачем необхідності інноватики не заради галочки, а з метою отримання кінцевого результату. Це використання методу проектів (Болотіна О.В., Мамона Т.П., Фомичова М.В., Кармазина З.І., Пньова Н.І.), ділової гри (Мамона Т.П., Фомичова М.В., Сівцова Т.Є., Демченко Н.Л., Лізньова Г.С. Васильєва О.М., Гончарова Т.Ю., Святошенко О.О., Тарапат Т.Д., Андропова Л.Л., Скрипник А.Г., Холод М.А., Чередниченко А.В.).

Продовжується робота зі створення презентацій для проведення лекційних занять. Викладачі створюють банк таких презентацій. Це питання вже неодноразово обговорювалося на засіданнях методичної ради, методичних семінарах – доцільність презентацій, їх освітня навантаженість, навіть використання певних правил при створенні та т.ін. Але досвід роботи показує, що частина презентацій створюється заради презентацій, а частіше не відповідає вимогам їх створення – тобто навчальний ефект від таких занять дорівнює 0.

Надання студентам можливості користуватися методичними матеріалами в електронному вигляді:

ЦК суспільно-гуманітарних дисциплін – електронні підручники (Закорко Т.І.)

ЦК фізико-математичних дисциплін – опорні конспекти лекцій, надання інших матеріалів в електронному вигляді;

ЦК комп’ютерних дисциплін для цього використовує інформаційний простір  РПК (Холодов О.А.)

Особистісне орієнтоване навчання вимагає від викладача індивідуального підходу до кожного студента. В першу чергу цим підходом користуються викладачі при проведенні курсового та дипломного проектування. (всі ЦК)

Під час позааудиторної роботи багато можливостей для особистісне орієнтованого підходу: це й конкурси профмайстерності: ЦК хіміко-технологічних дисциплін, будівельних дисциплін, комп’ютерних дисциплін, і інші заходи, які дозволяють проявитися кожному студенту.

Але ця проблема потребує подальшої уваги з точки зору ефективного використання інноваційних технологій з урахуванням завдань, які стоять на кожному етапі освітнього процесу. І без особистісного бажання викладача, його розуміння необхідності впровадження компететнісного підходу в освіті зробити щось неможливо. Тому, по-перше, необхідно при плануванні індивідуальної роботи приділяти більше уваги педагогічній та методичній самоосвіті. Працювати над впровадженням компетентнісного підходу у навчанні,  інноваційних технологій, особистісне орієнтованого підходу до навчання і виховання у власній педагогічній діяльності маючи на увазі кінцевий результат. При взаємовідвідуванні занять обговорювати ці питання. Взаємовідвідування занять, відкриті заняття повинні стати однією із форм методичної роботи з попереднім та наступним обговореннями.

По-друге, в циклових комісіях необхідно всю методичну роботу підпорядкувати вирішенню методичної проблеми. Якщо є нерозуміння теоретичних аспектів, запланувати проведення педагогічних читань, семінарів та ін. заходів. Більше уваги приділяти розгляду методичних питань на засіданнях циклових комісій як в роботі циклової комісії, так і викладача. Методична робота не повинна зводитися до розробки навчально-методичної документації та її затвердження. З цієї точки зору позитивним є досвід циклової комісії економічних дисциплін, коли кожний захід викладача має методичне обґрунтування та містить конкретні заходи на наступний рік.

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Продовжити у 2014-2015 н.р. роботу над методичною проблемою «Формування професійної компетентності студентів через впровадження інноваційних технологій в умовах особистісне орієнтованого підходу до навчання і виховання».
 2. Цикловим комісіям та викладачам визначити методичну проблему циклової комісії та індивідуальної роботи відповідно до вирішення загальноколеджанської методичної проблеми.
 3. В плани роботи коледжу, циклової комісії та індивідуальні плани роботи викладача на 2014-2015 н.р. включити конкретні заходи, загальні та індивідуальні, з вирішення методичних проблем коледжу, циклової комісії, викладача.
 4. При складанні індивідуальних планів плануванні, а саме розділу з самоосвіти, викладачам конкретизувати напрями роботи та форми звітності.

Відповідальні: голови циклових комісій, викладачі

Термін: 2014-2015 н.р.

2. СЛУХАЛИ:

Хохлову О.І., яка повідомила про підсумки позааудиторної роботи в циклових комісіях у 2013-2014 н.р., доповідь додається.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Визнати організацію і проведення позааудиторної роботи у коледжі  задовільною.

2 Проводити позааудиторну роботу в рамках вирішення загальної методичної проблеми коледжу.

3. Голові ЦК автомеханічних дисциплін звернути увагу на  активізацію позааудиторної роботи, поновити роботу гуртку і своєчасно надавати необхідну інформацію стосовно відповідних питань, які обговорюються на засіданні методичної ради.

3. СЛУХАЛИ:

Білоус О.В., Закорко Т.І., Фомичову М.В., Проскурніну І.М., Усачову О.М., Святошенко О.О., Рощину Т.О., Болотіна О.В., Скрипник А.Г., Кармазину З.І., які доповіли про готовність навчальних програм дисциплін по цикловій комісії.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити навчальні програми дисциплін

Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням для спеціальностей

5.03050401Економіка підприємства

5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування  підприємств і цивільних споруд

5.05130107 Виготовлення виробів та покритрів із полімерних матеріалів

5.5.05130110 Виробництво високомолекулярних сполук;

5.05170101 Виробництво харчової продукції

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Циклова комісія суспільствознавчих дисциплін

 1. Основи філософських знань
 2. Правознавство
 3. Соціологія
 4. Культурологія
 5. Основи психології, спеціальність 5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність
 6. Етика бізнесу, спеціальність 5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

1. Фізика для спеціальностей

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

2. Вища математика для спеціальностей

5.03050401 Економіка підприємства

5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05130107 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

5.05130110 Виробництво високомолекулярних сполук

5.05170101 Виробництво харчової продукції

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

3. Теорія ймовірностей та математична статистика, спеціальність 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

 1. Комп’ютерна техніка та програмування, спеціальність 5.05070104 Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
 2. Комп’ютерна техніка, спеціальність 5.05170101 Виробництво харчової продукції
 3. Обчислювальна техніка, спеціальність 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Для спеціальності 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж:

 • Алгоритми та методи обчислень
 • Програмування
 • Архітектура комп’ютерів
 • Операційні системи
 • Надійність, діагностика та експлуатація систем і мереж
 • Електрорадіовимірювання
 • Системи керування базами даних
 • Вступ до спеціальності

Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін

Для спеціальності 5.05130107 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

 1. Органічна хімія
 2. Фізична та колоїдна хімія
 3. Аналітична хімія та інструментальні методи
 4. Загальна та неорганічна хімія

Для спеціальності 5.05130110 Виробництво високомолекулярних сполук

 1. Органічна хімія
 2. Органічна хімія
 3. Аналітична хімія та інструментальні методи хімічного аналізу
 4. Загальна та неорганічна хімія

Для спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції

 1. Неорганічна хімія
 2. Аналітична хімія
 3. Фізична та колоїдна хімія
 4. Мікробіологія і фізіологія
 5. Біохімія
 6. Технологія виробництва кулінарної продукції
 7. Основи стандартизації та контролю якості продукції
 8. Предмет спецпідготовки
 9. Особливості зарубіжного сервісу
 10. Вступ до спеціальності

Для спеціальності 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 1. Хімія

Циклова комісія економічних дисциплін

Основи економічної теорії

Для спеціальності 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

 1. Економіка та планування виробництва, спеціальність

Для спеціальності 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

 1. Економіка підприємств галузі, спеціальність
 2. Основи менеджменту і маркетингу

Для спеціальності 5.05130107 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

 1. Економіка, організація та планування виробництва, спеціальність
 2. Основи менеджменту і маркетингу

Для спеціальності 5.05130110 Виробництво високомолекулярних сполук

 1. Економіка, організація та управління хімічних виробництв, спеціальність

Для спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції

 1. Економіка підприємств різних типів, спеціальність

Для спеціальності 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 1. Економіка будівництва, спеціальність
 2. Основи підприємництва та управлінської діяльності, спеціальність

Для спеціальності 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

 1. Економіка підприємства, спеціальність
 2. Основи менеджменту, спеціальність 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Для спеціальності 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050901 Бухгалтерський облік

 1. Економіка підприємства
 2. Бухгалтерський облік
 3. Економічний аналіз

Для спеціальності 5.03050401 Економіка підприємства

 1. Планування та організація діяльності підприємства
 2. Фінансовий облік
 3. Економіка і нормування праці
 4. Управління витратами
 5. Податкова система
 6. Менеджмент
 7. Основи маркетингу
 8. Ціноутворення
 9. Економічне обґрунтування управлінських рішень
 10. Вступ до спеціальності

Для спеціальності 5.03050901 Бухгалтерський облік

 1. Фінансовий облік
 2. Контроль і ревізія
 3. Податкова система
 4. Казначейська справа
 5. Гроші та кредит
 6. Основи аудиту
 7. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 8. Вступ до спеціальності

Для спеціальності 5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність

 1. Товарознавство
 2. Основи стандартизації, метрології та управління якістю
 3. Організація і технологія торговельних процесів
 4. Обладнання підприємств торгівлі
 5. Комерційна діяльність
 6. Основи маркетингу
 7. Основи менеджменту
 8. Основи торговельного підприємництва
 9. Економіка торгівлі
 10. Логістика
 11. Бухгалтерський облік
 12. Культура сервісу
 13. Вступ у спеціальність

Циклова комісія будівельних дисциплін

Для спеціальності 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 1. Метрологія і стандартизація
 2. Будівельні конструкції
 3. Будівельна механіка
 4. Будівельне матеріалознавство
 5. Основи розрахунку будівельних конструкцій
 6. Санітарно-технічне обладнання будівель
 7. Інженерна геодезія
 8. Будівельна техніка
 9. Основи систем автоматизованого проектування
 10. Технологія і організація будівельного виробництва
 11. Обстеження та випробування будівельних споруд
 12. Вступ до спеціальності

Циклова комісія загальнотехнічних і спецмеханічних дисциплін

Для спеціальності 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

 1. Креслення
 2. Основи взаємозамінності деталей
 3. Технічна механіка
 4. Комп`ютерна графіка і проектування
 5. Обладнання підприємств галузі
 6. Основи проектування
 7. Технічне обслуговування і ремонт обладнання галузі

Для спеціальності 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

 1. Інженерна та комп’ютерна графіка
 2. Технічна механіка

Для спеціальності 5.05130107 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

 1. Інженерна графіка
 2. Прикладна механіка
 3. Процеси та апарати хімічного виробництва

Для спеціальності 5.05130110 Виробництво високомолекулярних сполук

 1. Інженерна графіка
 2. Процеси та апарати хімічної промисловості

Для спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції

 1. Технічне креслення

Для спеціальності 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 1. Теоретична механіка
 2. Опір матеріалів
 3. Інженерне креслення

Для спеціальності 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

 1. Креслення
 2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 3. Технічна механіка

Циклова комісія спецелектротехнічних дисциплін

Для спеціальності 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

 1. Теоретичні основи електротехніки
 2. Конструкційні та електротехнічні матеріали
 3. Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування
 4. Налагодження електроустаткування
 5. Електропостачання підприємств і цивільних споруд
 6. Енергозбереження
 7. Надійність електроприводів
 8. Системи керування електроприводами
 9. Основи електропривода
 10. Основи проектування та конструювання електроустановок
 11. Економіка та організація електротехнічної служби підприємства
 12. Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
 13. Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики
 14. Електробезпека
 15. Електричні вимірювання
 16. Електричні машини
 17. Вступ до спеціальності
 18. Електричні апарати
 19. Охорона праці в галузі

Для спеціальності 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

 1. Теорія електричних та магнітних кіл
 2. Комп’ютерна електроніка

Для спеціальності 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

 1. Загальна електротехніка та електрообладнання

Для спеціальності 5.05130107 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

 1. Електротехніка та основи електроніки
 2. Основи автоматизації технологічних процесів

Для спеціальності 5.05130110 Виробництво високомолекулярних сполук

 1. Загальна електротехніка з основами електроніки
 2. Основи автоматизації технологічного процесу

Для спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції

 1. Основи електротехніки

Для спеціальності 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 1. Електротехніка в будівництві

Для спеціальності 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

 1. Електротехніка і електроніка

2. Викладачам, які не підготували програми до затвердження у червні 2014 р., представити програми на засідання методичної ради 28.08.2014 р.

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Викладач Лимар О.П.

 1. Інформатика і комп'ютерна техніка, спеціальність 5.05130107 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів
 2. Інформатика обчислювальна техніка і програмування, спеціальність 5.05130110 Виробництво високомолекулярних сполук
 3. Основи комп'ютерних технологій, спеціальність 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Викладач Михайлова Ю.М.

Для спеціальності 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж:

 1. Комп'ютерна логіка
 2. Дискретна математика
 3. Комп'ютерна схемотехніка
 4. Периферійні пристрої
 5. Системне програмування
 6. Комп'ютерні системи і мережі

Викладач Руда О.О.

 1. Комп'ютерна електроніка, спеціальність 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Викладач Федотов Є.О.

 1. Інформатика і комп'ютерна техніка, спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050901 Бухгалтерський облік
 2. Інформатика і комп'ютерна техніка, спеціальність 5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність
 3. Комп'ютерна техніка, спеціальність 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
 4. Інформаційні системи і технології на підприємствах, спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства
 5. Інформаційні системи і технології в обліку, спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік
 6. Основи web-проектування та web-дизайну, спеціальність 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін

Викладач Стеценко Н.О.

 1. Органічна хімія, спеціальність 5.05170101 Виробництво харчової продукції

Викладач Гайдаш Л.І.

Для спеціальності 5.05170101 Виробництво харчової продукції

 1. Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
 2. Організація обслуговування та сервіс в закладах ресторанного господарства
 3. Устаткування закладів ресторанного господарства

Циклова комісія економічних дисциплін

Викладач Водолазська І.Г.

 1. Політична економія, спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050901 Бухгалтерський облік
 2. Політекономія, спеціальність 5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність
 3. Статистика, спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050901 Бухгалтерський облік
 4. Статистика підприємств, спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050901 Бухгалтерський облік

Викладач Гайдаш Л.І.

 1. Товарознавство харчових продуктів, спеціальність 5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність
 2. Облік і звітність, спеціальність 5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність

Викладач Цибуля Г.В.

 1. Фінанси підприємства, спеціальність 5.03050401 Економіка підприємства, 5.03050901 Бухгалтерський облік
 2. Облік і звітність у бюджетних установах, спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік
 3. Фінанси, спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік

Циклова комісія загальнотехнічних і спецмеханічних дисциплін

Викладач Ковнір Л.І.

 1. Процеси і апарати, спеціальність 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
 2. Процеси і апарати харчових виробництв, спеціальність 5.05170101 Виробництво харчової продукції

Викладач Скрипник А.Г.

 1. Інженерна графіка, спеціальність 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Викладач Чередниченко А.В.

Для спеціальності 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

 1. Матеріалознавство
 2. Технологія обробки матеріалів
 3. Під’ємно-транспортне устаткування
 4. Вступ до спеціальності
 5. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, спеціальність 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Циклова комісія спецелектротехнічних дисциплін

Викладач Денисенко В.М.

 1. Основи електротехніки, спеціальність 5.03051002 Товарознавство та комерційна діяльність
Категорія: Методична рада | Додав: Admin (06.11.2014)
Переглядів: 735 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]